Privacyverklaring Gebr. Troost Pallethandel


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18-07-2018


Inleiding
Via het klanten-contactformulier worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Gebr. Troost Pallethandel acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
duidelijk vermeld wordt voor welke doeleinden Gebr. Troost Pallethandel persoonsgegevens verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;
het verzamelen van persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Gebr. Troost Pallethandel vraagt toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
Gebr. Troost Pallethandel geeft uw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer Gebr. Troost Pallethandel daar wettelijk toe verplicht is;
Gebr. Troost Pallethandel passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat Gebr. Troost Pallethandel dit ook eist van partijen die in opdracht van Gebr. Troost Pallethandel persoonsgegevens verwerken;
Gebr. Troost Pallethandel uw recht om uw persoonsgegevens op aanvraag bijvoorbeeld ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen, respecteert.
In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welke doelen en welk gebruik wij maken van cookies. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Gebruik van persoonsgegevens
Voor het vastleggen van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website, het aanvragen van informatie, het invullen van de contactpagina, of via andere functies van onze website, laat u bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Mogelijk heeft u ook gegevens telefonisch of per email aan ons verstrekt. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.


Wij gebruiken de volgende gegevens:
NAW-gegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Overige contactgegevens;

Inkomensgegevens;
Overige gegevens die u aan ons verstrekt.
Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:
Het verlenen van toegang tot onze website www.http://troostpallethandel.nl/Home/;
Het gebruik maken van functionaliteiten op onze website;
Het aanbieden van onze services en diensten;
Het geven van adviezen;
Het opnemen van contact als hierom wordt verzocht;
Het opnemen van telefonisch contact aangaande informatieverstrekking;
Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
Het op de hoogte houden van ontwikkelen rondom onze producten en diensten.
Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derde partijen
Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij NIET aan derden voor marketingdoeleinden van deze partijen. Daarnaast zullen wij de door u verstrekte gegevens ook niet voor andere doeleinden aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze werkzaamheden of wij dit op basis van de wet mogen of moeten. Voor ingeschakelde dienstverleners hebben wij — daar waar nodig – verwerkersovereenkomsten gesloten.
Cookies
Op de website van Gebr. Troost Pallethandel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door Gebr. Troost Pallethandel zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Via de helpfunctie van de browser kunt u achterhalen waar u de cookies kunt uitschakelen. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Google
Via onze website worden cookies geplaatst en uitgelezen van Google, als deel van Google Analytics. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe onze bezoekers de website gebruiken en op welke wijze onze bezoekers via de Google-zoekmachine op onze website terecht komen.
Websites van derden
De privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u om de privacyverklaring van de websites van derden te lezen voordat u deze websites bezoekt, of daar persoonsgegevens invult, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze diensten wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.
Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
het laten corrigeren van fouten
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
intrekken van toestemming
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:
Gebr. Troost Pallethandel
Abc Westland 622
2685 DH Poeldijk
+31(0)/06-43000315

**************************

Vanaf augustus 2021 kan Gebr. Troost ook uw goederentransport voorzien